Knižnica Fakulty managementu UK, Bratislava

Knižnica Fakulty managementu UK, Bratislava

Informácie o inštitúcii Knižnica Fakulty managementu UK, Bratislava

O Akademickej knižnici UK

 

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

AK UK je producentom dvoch vlastných databáz - súborného online katalógu kníh a záverečných prác fakultných knižníc UK a databázy evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Súčasne AK UK prostredníctvom www stránok zabezpečuje pre UK prístup k ďalším informáciám, prehľadom a prístup do rôznych externých informačných zdrojov.

 

Služby Akademickej knižnice UK

 

AK UK prostredníctvom fakultných knižníc UK poskytuje nasledujúce služby:

súborný online katalóg UK - informácie o prístupnosti dokumentov (kníh, záverečných prác, ...), ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde jednotlivých fakultných knižníc UK a dajú sa vypožičať, zasielanie elektronických žiadaniek, predlžovanie výpožičiek, ...
- výpožičné služby absenčné, prezenčné a medziknižničná výpožičná služba sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK

publikačná činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov UK -  bibliografická registrácia, prehľady a štatistiky,

periodiká v knižniciach UK

externé informačné zdroje  pre používateľov v rámci UK (prístup je väčšinou kontrolovaný na základe IP adresy počítača)

Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK - určený výhradne pre akademickú obec UK. Na adrese kniznica(at)vili.uniba.sk získate informácie potrebné na aktiváciu tejto služby na počítačoch zapojených mimo UK. Služba je v overovacej prevádzke.

Objednaj si knihovníka ...

linky na iné knižnice v SR, na voľne dostupné odborné časopisy, na internetové vyhľadávače a pod.

 

Kto môže využívať služby AK UK?

 

AK UK poskytuje služby registrovaným používateľom - najmä študentom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom UK, ostatným pracovníkom UK, ale aj používateľom mimo UK. Registrovaným používateľom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá knižnici poskytne potrebné osobné údaje a svojim podpisom vyjadrí súhlas s ich použitím v rámci knižnice. Knižnica vydá registrovanému používateľovi preukaz. Pre zamestnancov a študentov UK plní funkciu preukazu používateľa preukaz zamestnanca a preukaz študenta (čipová karta) opatrený čiarovým kódom.

Používateľovi stačí zaregistrovať sa len v jednej z fakultných knižníc UK. Vystavený preukaz platí následne vo všetkých knižniciach UK.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Meno

E-Mail

Telefón

Miestnosť

PhDr. Majerčáková Daniela

poverená vedením knižnice

daniela.majercakova(at)fm.uniba.sk

02/50117470

240

Karulová Dana

zástupkyňa vedúcej knižnice

evidencia publikačnej činnosti

dana.karulova(at)fm.uniba.sk

02/50117602

06

Kleinová Soňa

spracovanie fondu

sona.kleinova(at)fm.uniba.sk

02/50117631

010

Hrdličková Petra

výpožičné služby

študovňa

petra.hrdlickova(at)fm.uniba.sk

02/50117644

015

Horáčková Zuzana

výpožičné služby

predaj skrípt

zuzana.horackova(at)fm.uniba.sk

02/50117640

07,015

Kde nás nájdete?

Zobrazit